Chào mừng đến Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Điện Bàn

Địa chỉ: 103- đường Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Được thành lập ngày 06/10/2010. (tại Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Giám Đốc Trung Tâm: Nguyễn Văn Sáu

 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

* Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm PTQĐ:

- Trung tâm PTQĐ có 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc và các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc: Hành chính-Tổng hợp, Khai thác phát triển quỹ đất, Giải phóng mặt bằng và tái định cư

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm PTQĐ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm PTQĐ. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Biên chế của Trung tâm PTQĐ là biên chế sự nghiệp do Chủ tịch UBND huyện phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao.

Việc quản lý, sử dụng biên chế của Trung tâm PTQĐ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.